Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Partnerid
Suuremad kliendid
 
  Referentsid  
     
 

2013

"Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016 - 2030" koostamiseks vajalike andmete analüüs

 

2012

Pakasjärve uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne

Väo SEJ toitjaliini toeostusmõõdistus

Estonia kaevanduse settetiigi nr 2 settest puhastamise võimalused

Suurepsi liivakarjääri KMH

Oandu ja Sonda uuringuväljade mäetehniliste tingimuste majanduslik võrdlus

Kõrede kudemisveekogu korrastamisprojekt

 

2011

Attarat um Ghudran põlevkivimaardla geoloogiline uuring

Lavassaare turbatootmisala, Lavassaare tee 11 ehitusprojekt

Kogula lubjakivikarjääri jäätmekava

Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaseire

Kaopalu I ja Kaopalu II kruusakarjääri korrastamise projekt,

Põhara ja Põhara II turbatootmisalade KMH

 

2010

KKA Kontrollmarkšeider, Sopimetsa, Sõreste, Jaakna, Murese,

  Maleva, Liivamäe, Nõmme

Kaevandamislubadega määratud põlevkivivaru hinnang

  aastateks 2010-2020

Kolustre kruusakarjääri korrastamise projekt

Kavasoo turbamaardla Kavasoo turbatootmisala

  markšeidermõõdistamise seletuskiri

Kohtla kaevanduspark-muuseum rekonstrueerimisprojekt, allmaa osa

Harku maardla idaosa hüdrogeoloogiline prognoos

 

2009

Ojamaa põlevkivikaevanduse veekõrvaldussüsteemi eesvoolude

  Kiikla peakraavi ja Ratva oja rekonstrueerimise projekt

Uurimistöö "Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise

  riikliku arengukava 2010-2020" koostamiseks

Maardu II graniidikaevanduse gammaspekteranalüüsi tulemused

Karbonaatkivimite keskkonnasõbralikemate

  kaevandamistehnoloogiate rakendusuuring

Esivere dolomiidikarjääri seirekava

Suur-Pakri saare võimaliku tuumaelektrijama asukoha ehitus- ja

  hüdrogeoloogiliste puurtööde aruanne

 

2008

Maardu II graniidikaevanduse mäetööde tehnilised lahendused

Võivaku veehoidla süvendamise ja selle ümbruse korrastamise projekt,

•  Sõreste liivamaardla Sõreste III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne,

Karinu ja Karinu II lubjakivikarjääri korrastamise projekt

Naissaare ja Naissaare III mäeeraldiste veealuse kaevandamise projekt 

 

2007

Freeskombaini Vermeer TI225 katsetööde tulemuste aruanne

Harku välisõhu saasteloa taotlus

Rongiliiklusest põhjustatud vibratsiooni intensiivsuse hinnang

Riisipere III turbatootmisala kaevandamistööde projekt

Soodla liivamaardlas taotletavatel mäeeraldistel kavandatava liiva

  kaevandamisega kaasneva eeldatava KMH aruanne

 

2006

Soosaare turbatootmisala kaevandamis projekt

Arumetsa savikarjääri korrastamise projekt

Nasva sadama uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Sõreste liivamaardla Sõreste I ja II uuringuruumi geoloogilise

  uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2006)

Kavandatava Ruu lubjakivikarjääri kaevandamise tehnoloogiate

  KMH võrdlev analüüs

 

2005

Nabala lubjakivimaardla Nõmmküla II uuringuala

  geoloogilise uuringu aruanne

Rakendusuuring Väo II lubjakivikarjääri lõhketöödest põhjustatud

  maavõngete mõjust gaasitrassile

Naissaare liivamaardlasse kavandatava liiva kaevandamisega kaasneva

  eeldatava keskkonnamõju hindamise aruanne

Eivere lubjakivikarjääri kaevandamise projekt

Sangla kütteturbatootmisala 269 ha suuruse

  väljatöötatud ala korrastamise projekt

 

2004

Maardu graniidikaevanduse maavara kaevandamise loa taotlus

Anelema dolokivikarjääri mäetööde arengukava 2004

Vetla uuringuala geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.06.2004)

Sangla kütteturba tootmisala maavara kaevandamise loa taotlus

Tallinn-Saku liivamaardlas kavandatava liiva kaevandamisega kaasneva

  keskkonnamõju hindamise aruanne AS Baltifalt, OÜ C.B.A., AS Kiirkandur,

  AS Teede REV-2 

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ